Pratite nas:

FB TT IG
puna zg vrećica

Novi model odvoza otpada u Zagrebu

O

Od 1. listopada 2022. godine, Zagreb je krenuo s novim modelom naplate odvoza komunalnog otpada, koji je predstavljen kao pravedniji, zeleniji i odgovorniji za grad. Prema novom modelu, građani i dalje plaćaju fiksni dio cijene usluge putem računa, pri čemu fizičke osobe izdvajaju 45, a pravne 90 kuna. U taj iznos uračunat je odvoz odvojenog otpada koji se i dosad prikupljao, te dva odvoza glomaznog otpada godišnje. Dodatna novost je uvođenje varijabilnog dijela cijene usluge, koji se naplaćuje kroz sustav kupovine standardiziranih vrećica za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Postoji najava da će se nepropisno odvojeni otpad penalizirati!

zg vrećice na hrpi
kate za odvajanje otpada 3

Vrećice su dostupne u prodaji u trgovinama i podružnicama Čistoće po cijeni od 2 kune za vrećice od 10 litara, 4 kune za vrećice od 20 litara, te 8 kuna za vrećice od 40 litara (PDV je uključen u cijenu), pri čemu se vrećice ne kupuju pojedinačno, već u pakiranjima od po 10 komada. Cilj ovog sustava je potaknuti građane na što veće odvajanje otpada, jer će na taj način trošiti manje novca na kupnju vrećica. Također, ovim se modelom planira smanjiti količina otpada i povećati stopa recikliranja.

Uz to, kao dio ovog modela, uklonjene su velike količine kanti i spremnika za otpad s gradskih ulica, čime se želi smanjiti vizualno zagađenje grada i omogućiti bolje korištenje javnih prostora. Građani su potaknuti da kante i spremnike za otpad, gdje je to moguće, smjeste pod nadzor i ograniče pristup trećim osobama. Tamo gdje to nije izvedivo, nastoji se pronaći rješenje u suradnji s gradskom upravom.

Prijedlog predviđa i ugovorne kazne u visini od 500 kuna za fizičke te 1000 kuna za poslovne korisnike. Navedeni iznosi odnose se na slučajeve kada korisnici usluge ne odlažu svoj miješani komunalni otpad u standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad ili ga ne odvajaju od reciklabilnog komunalnog i opasnog otpada. Penalizirat će se i u slučajevima ako ne drže spremnike u predviđenom prostoru ili ne koriste uslugu na području na kojem im se nalazi nekretnina ili ne odlažu komunalni otpad putem zaduženog spremnika, ugrožavaju zdravlje građana neodgovornim odlaganjem otpada oko spremnika i sl. U nekim zagrebačkim kvartovima već se smanjila učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada te se planira uvesti pojačan odvoz odvojenih reciklata.

Građani i dalje imaju pravo na odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje bez naknade. Za ostali otpad, odnosno onaj koji se ne odvaja na kućnom pragu, treba se potegnuti do obližnjeg reciklažnog dvorišta. Lokaciju i radno vrijeme određenih reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta moguće je provjeriti na službenim stranicama ili putem aplikacije Razvrstaj MojZG. Aplikacija na jednostavan način omogućava praćenje odvoza otpada po odabranoj adresi, pretraživanje otpada te upućuje na pravilno razvrstavanje otpada i sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka zbog lakšeg pronalaska. Novost je da aplikacija sada šalje push obavijesti dan prije predviđenog odvoza određene vrste otpada.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG